Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Thơ góp nhặt: Níu tay.Hình minh họa lấy trên Google.

Níu tay.Níu tay trả lại thời gian

Níu tay chờ đến mùa sang yêu người

Dù cho năm tháng phai phôi

Trái tim xin giữ một đời cho nhau!

Sóc Tím.Comt cho Như Mai 03/9/2013.