Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Thơ tình tím.


Hình như…

Hình như én nhạn lạc bầy
Cố tìm nhau có xum vầy được đâu
Thôi thì ta hãy quên nhau
Giữ trong sâu thẳm phút đầu vấn vương!

Sóc Tím.
(19/06/2013.)