Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010

Vu vơ.

Vu vơ.

Chùm cây xanh,
Trước sân nhà,
Không ra hoa,
Chỉ nhiều lá!
Anh có thấy,

Cuối trời xa,
Nắng sắp tàn,
Ngày đã hết.

Nỗi buồn đó,
Kéo nhau đi,
Không tàn theo,
Ngày vàng úa!
Từng chiếc lá,

Cuốn bay bay,
Buồn rụng rơi,
Theo cơn gió!
Tim tàn héo,
Theo tháng ngày,
Nỗi đau dài,
Còn vương mãi!

          Sóc Tím.
         
(05/2010)